آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین آسمان برای تست PCR

آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین آسمان برای تست PCR

تهران 
———
آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش
آزمایشگاه ونک
آزمایشگاه بیمارستان پارس
آزمایشگاه بیمارستان رسالت
آزمایشگاه بیمارستان دی
آزمایشگاه آرمین
آزمایشگاه انستیتوپاستور تهران(جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی)
کرج 
———-
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد
مشهد
———
آزمایشگاه  نیکان
آزمایشگاه دکتر اکبرزاده
شیراز
———-
آزمایشگاه راز
 اصفهان 
————
آزمایشگاه نوبل
رشت
———
آزمایشگاه بیمارستان  خصوصی پارس
همدان
——-
آزمایشگاه فرزان