آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین معراج برای تست PCR

تهران
آزمایشگاه های: سعید،کیوان،رصد،پیوند،مدیکال،پاتوبیولوژی آزادی،بهار
بیمارستانهای : جم،مهراد،رسالت،مهر،عرفان،دی،عرفان نیایش،لاله،نیکان، خاتم الانبیا
تبریز :آزمایشگاه دانش
اصفهان: آزمایشگاههای آذر مهر،آریا،دکترشریفی ،وحید،یاران،پاتوبیولوژی وژنتیک اریترون
شیراز : آزمایشکاه های میکروب شناسی پزشکی پارس، راز،پاتوبیولوژی نیلو،پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند،سینا
مشهد: پاتوبیولوژی مشهد، پردیس حافظ، تشخیص طبی دکتر اجتهادی ، نیکان،پارسیان و بیمارستان رضوی