بخشنامه جدید پذیرش مسافران بین المللی در شرایط کرونا (ایرلاین قشم ایر)

بخشنامه جدید پذیرش مسافران بین المللی در شرایط کرونا (ایرلاین قشم ایر)