بخشنامه

تهران  --------- آزمايشگاه بيمارستان عرفان نيايش آزمايشگاه ونک آزمايشگاه بيمارستان پارس آزمايشگاه بيمارستان رسالت آزمايشگاه بيمارستان دي آزمايشگاه آرمين آزمايشگاه انستيتوپاستور تهران(جهت ديپلمات ها و مامورين دولتي) کرج  ---------- آزمايشگاه پاتوبيولوژي آراد مشهد --------- آزمايشگاه  نيکان آزمايشگاه دکتر اکبرزاده شيراز ---------- آزمايشگاه راز  اصفهان  ------------ آزمايشگاه نوبل رشت --------- آزمايشگاه بيمارستان  خصوصي پارس همدان ------- آزمايشگاه فرزان ...

طبق بخشنامه جديد  کشور عمان، همراه داشتن بيمه سلامت و مسافراني که اقامت ندارند براي ورود به کشور عمان اجباري ميباشد با توجه به عدم دسترسي مسافران و همکاران به سيستم هاي صدور بيمه، شرکت آسمان پرستاره کيش براي تمام بليط هاي صادر شده مسير تهران...

تهران آزمايشگاه هاي: سعيد،کيوان،رصد،پيوند،مديکال،پاتوبيولوژي آزادي،بهار بيمارستانهاي : جم،مهراد،رسالت،مهر،عرفان،دي،عرفان نيايش،لاله،نيکان، خاتم الانبيا تبريز :آزمايشگاه دانش اصفهان: آزمايشگاههاي آذر مهر،آريا،دکترشريفي ،وحيد،ياران،پاتوبيولوژي وژنتيک اريترون شيراز : آزمايشکاه هاي ميکروب شناسي پزشکي پارس، راز،پاتوبيولوژي نيلو،پاتوبيولوژي و ژنتيک پيوند،سينا مشهد: پاتوبيولوژي مشهد، پرديس حافظ، تشخيص طبي دکتر اجتهادي...