تور تهران مسقط
خدمات تور
ایرباس 320قشم ایر– هتل با خدمات صبحانه– لیدر فارسی زبان– بیمه با پوشش کرونا
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 6 ماه کامل اعتبار
توضیح تور
*قرارداد بر اساس پکیج ارسال شده در کانال شرکت معتبر می باشد. و در صورت عدم هماهنگی با کانتر و ارسال قرارداد مهر و امضا شده برای کانتر مربوطه، قرارداد فاقد اعتبار و مسئولیت هرگونه مغایرت بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد .* *به دلیل نواسانات شدید ارزی پرداخت 50% در زمان ثبت نام الزامی می باشد و تا 24 ساعت زمان تسویه می باشد.در صورت عدم پرداخت 24 ساعت بعد از قراداد، هنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت می شود. *اعتبار پاسپورت 6 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد. *جهت کانفرم نهایی قیمت و چک هتل خود با کانتر تماس حاصل نمایید*


FlightDate 2023.Sep.25 تاریخ پرواز 02.07.03

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.25 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.29 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.25 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.02 ساعت17:45
FlightDate 2023.Sep.29 تاریخ پرواز 02.07.07

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.29 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.02 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.29 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.06 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.29 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.09 ساعت17:45
FlightDate 2023.Oct.02 تاریخ پرواز 02.07.10

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.02 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.06 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.02 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.09 ساعت17:45
FlightDate 2023.Oct.06 تاریخ پرواز 02.07.14

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.06 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.09 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.06 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.13 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.06 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.16 ساعت17:45
FlightDate 2023.Oct.09 تاریخ پرواز 02.07.17

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.09 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.13 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.09 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.16 ساعت17:45
FlightDate 2023.Oct.13 تاریخ پرواز 02.07.21

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.13 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.16 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.13 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.20 ساعت17:45
FlightDate 2023.Oct.16 تاریخ پرواز 02.07.24

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.16 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.20 ساعت17:45