گرجستان تفلیس

این کشور در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد...